Khách sạn

Thời gian thi công: 2018
Thời gian thi công: 2018 - Vải bọc nội thất
Thời gian thi công: 2017 - GIấy dán tường
Thời gian thi công: 2018 - GIấy dán tường và vải bọc nôị thất
Thời gian thi công: 10/2017
Thời gian thi công: 06/2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Construction period: 01/12/2016
Thời gian thi công: 15/11/2016
Thời gian thi công: 01/07/2016
Thời gian thi công: 19/01/2016
Thời gian thi công: 15/07/2015
Thời gian thi công: 01/01/2015
Thời gian thi công: 19/09/2012
Thời gian thi công: 15/08/2014
Thời gian thi công: 15/02/2014