Khách sạn

Thời gian thi công: 08/08/2010
Thời gian thi công: 08/05/2010