Khách sạn ACC Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty CP Quốc Tế

Địa chỉ: Thành phố Nha Trang

Thời gian thi công: 2017

Sản phẩm: 

Share: