Dự án triển khai

Thời gian thi công: 2018 - GIấy dán tường và vải bọc nôị thất
Thời gian thi công: 2018 - Sàn Vinyl
Thời gian thi công: 2018 - Giấy dán tường dát vàng
Thời gian thi công: 10/2017
Thời gian thi công: 06/2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2017
Thời gian thi công: 2018 - Rèm bệnh viện
Thời gian thi công: 2017 - Giấy dán tường chống tĩnh điện
Thời gian thi công: 2017
Construction time: 11/2017
Construction period: 01/12/2016
Thời gian thi công: 15/11/2016
Thời gian thi công: 01/07/2016
Thời gian thi công: 19/01/2016
Thời gian thi công: 15/07/2015
Thời gian thi công: 01/01/2015