Skip to main content

Kiểm tra tình trạng sản phẩm

Thông tin tra cứu

Mã sản phẩm LOT Đơn vị tính Tổng tồn cuối kỳ / Ngày Ghi chú
EB9854 f624 m 7.00 0
EB9854 m 6.35 0
EB9854 523 m 26.30 0
EB9854 401 m 0.00 0